Hämtar information

Försäkringskydd

Senast då olyckan är framme funderar man på hur omfattande försäkringsskyddet är. Som kund hos Volvia Försäkringar kan du vara nöjd med ditt val. Som ägare till en Volvo är du berättigad till en försäkring och försäkringsskydd som passar bilen.

Kollisionsskyddet ersätter skador som uppkommit vid kollision eller genom plötslig yttre påverkan. Detta skydd inkluderar även vindruteskydd. 

Vindruteskydd ersätter vindruteskador orsakade av stenskott eller nabbar. Vindruteskador förorsakar ingen bonusförlust. Självrisken är 0 € vid reparation och 150 € vid utbyte av vindruta. 

Parkeringsskyddet ersätter sakskada som beror på att ett annat motorfordon har kolliderat med din parkerade bil.

Naturfenomenskyddet ersätter plötslig och oförutsedd skada på din bil till följd av att bilen skadats av hagel eller en gren som fallit på bilen.

Kontinuitetsskyddet ersätter kostnader för användning av ersättande bil och bogsering av fordonet till närmaste märkesverkstad, om resan har avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett fel, skadats, eller kört av vägen eller om bilen har stulits. 

Brandskyddet ersätter skador som orsakats på grund av att eld kommit lös.

Stöldskyddet ersätter kostnader till följd av att bilen blivit stulen eller skadats på grund av stöld, olovligt bruk eller försök till sådana brott.

Skadegörelseskyddet ersätter skador som uppkommit genom uppsåtlig skadegörelse på bilen.

Djurskyddet ersätter skador som uppkommit genom sammanstötning med ett djur. Självrisken är 0 €.

Bilserviceskyddet ersätter bärgningskostnader till närmaste märkesverkstad samt extrakostnader som drabbar bilens ägare, innehavare eller förare för att nå sitt resmål om färden avbryts pga. motorfel, krock eller plötsligt sjukdomsfall hos föraren.

Rättskyddet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader som drabbar bilägare, innehavare eller förare

Ansvarsskydd utomlands ersätter t.ex. en person- och sakskada som fordonet förorsakat någon utomstående utomlands. 

Tilläggsskydd med inlösningsskydd
Inlösningsskyddet garanterar att du alltid får minst det som du själv lagt ut, om ditt fordon inte kan repareras och går till inlösning.

Tilläggsskydd med förlängt kontinuitetsskydd
Till kaskon kan du tillägga ett förlängt kontinuitetsskydd. Försäkringstagaren får en ersättande bil i bruk för 15 dygn, om resan avbrutits i Finland till följd av att bilen fått ett fel, skadats, eller kört av vägen eller om bilen har stulits.

Då ett finansieringsbolag är ägare till bilen
Då bilen ägs av ett finansieringsbolag, krävs det förutom kasko även ett Finansieringsskydd.

Volvia Paketförsäkring
Då ett finansieringsbolag äger bilen kan du som innehavare välja en s.k. Paketförsäkring. Försäkringspremien betalas i samband med avbetalnings- eller leasingraterna och är exakt samma under hela avtalsperioden.

Paketförsäkringen innehåller Trafikförsäkring och Kasko. Du kan också kompletera din Paketförsäkring med Inlösningsskydd, 15 dygns kontinuitetsskydd och Finansieringsskydd.

Läs mera